Om vårt kvalitetsarbete

Inom Lärande vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden. Här är vår samlade förmåga att erbjuda våra barn och elever en förskola och skola med hög kvalitet avgörande. Kvalitetsarbetet inom Lärande förskola ska säkerställa att alla förskolor bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt förbättringsarbete som utvecklar våra verksamheter. Arbetet utgår ifrån de grundläggande krav som står i gällande nationella styrdokument och fokuserar på våra barns behov.

Viktiga förutsättningar för god kvalitet

Lärandemodellen ger en helhetsbild av Lärande Förskola och svarar på vilka vi är, hur vi skiljer oss från andra aktörer, hur vi tänker och hur vi jobbar. Genom Lärandemodellen blir vårt pedagogiska koncept med hörnstenarna Meningsfullt lärande, Närvarande lärare och Inspirerande lärmiljö tydligt. Den skapar också viktiga organisatoriska förutsättningar som konkretiserar hur rutiner och arbetssätt anpassats för att stötta konceptet. Inom Lärandemodellen får även vår mission och våra kärnvärden liv, genom att utgöra en tydlig utgångspunkt för hur ledarskapet är utformat och hur vi bygger en kultur som hjälper oss att uppnå våra mål.

Våra kvalitetsresultat

Lärandes årliga förskoleenkät till vårdnadshavare med barn i förskolan ställs bland annat frågor om hur man upplever tryggheten på förskolorna och hur nöjd man är med verksamheten.

Ökad trygghet

Andelen vårdnadshavare som uppger att de är trygga att lämna sina barn på förskolan har ökat från 86% hösten 2021 till 91% hösten 2022, motsvarande index 8,1 2021 till 8,2 2022.

En ökning på 5% jämfört med föregående år

91%

2022

Andelen vårdnadshavare som uppger att de är trygga att lämna sina barn på förskolan.

86%

2021

Andelen vårdnadshavare som uppger att de är trygga att lämna sina barn på förskolan.

Ladda ned vår senaste kvalitetsrapport